Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Socialministeriets og Danmarks Statistiks arbej­de med at etablere standardiserede og faste procedurer for kvalitetssikring samt udstedelsen af en databekendtgørelse med henblik på at sikre pålideli­ge, dækkende og aktuelle data i de nationale statistikker
 • Socialministeriets arbejde med at løse de tekniske udfordringer med kommunernes indberetninger i samarbejde med kommuner og systemleveran­dører
 • Socialministeriets arbejde med at udarbejde planer eller strategier for at anvende data i de nationa­le statistikker til dokumentation af effekt af sociale indsatser og ministeriets initiativer til at gennemfø­re analyser, der kan bidrage til at dokumentere effekt af sociale indsatser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Notat om beretning om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2019 om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for udviklingssamarbejde og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge resultaterne af arbejdet med at styrke Udenrigsministeriets resultatrapportering.


Notat om beretning om undervisningen på universiteterne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2011 om undervisningen på universiteterne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • udviklingen i timetal og forskerdækning af undervisningen
 • Uddannelses- og Forskningsministeriets brug af universiteternes udviklingskontrakter til at adressere risikoen for, at studerende på nogle uddannelser ikke tilbydes heltidsuddannelser af høj kvalitet.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Notat om beretning om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2019 om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • resultatet af Vejdirektoratets arbejde med at forbedre budgetteringen af vejprojekter
 • resultatet af Transportministeriets arbejde med at opstille kriterier for, hvornår vejprojekternes økonomi er tilpas sikker til, at uforbrugte reserver kan tilbageføres inden afslutningen af projektet
 • hvorvidt Vejdirektoratet fremadrettet aflægger anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektafslutning
 • resultatet af Vejdirektoratets arbejde med tværgående analyser af vejprojekterne.
   
 • Notat om beretning om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter
 • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 21. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00