Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene.

Der er i notatet fulgt op på den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at understøtte den specialespecifikke registrering på sygehusene
 • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer, som skal forbedre kvaliteten af registreringen af patienternes sygdomme og behandlinger, samt ministeriets initiativer for at sikre en bedre beskrivelse af patientbehandlingen i ambulatorierne
 • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer og fortsatte arbejde med at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet med den rette kvalitet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Sundheds- og Ældreministeriets kvartalsvise datakvalitetsrapporter for at afdække, om datakvaliteten udvikler sig tilfredsstillende
 • hvorvidt udfordringerne med datakvaliteten som følge af overgangen til LPR3 bliver løst.

 • Notat om beretning om DRG-systemet
 • Følg sagen


Notat om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • tiltag, der kan sikre regionerne bedre planlægnings- og styringsredskaber i forhold til praksissektoren, herunder Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes arbejde med at afdække mulighederne for at justere honorarsystemet for almen praksis
 • tiltag, der kan styrke regionernes kontrolindsats og forbedre regionernes muligheder for at kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren, herunder regionernes arbejde med at implementere et nyt afregningssystem.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i regionernes arbejde med at implementere et nyt afregningssystem til udbetaling og registrering af sygesikringsydelser.


Notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven i NaturErhvervstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for annoncering og brugen af tildelingskriterier for at sikre en mere ensartet og gennemsigtig annoncering samt fondenes overvejelser om, hvordan opslag bedst annonceres, og om fondene følger de nye regler om brugen af tildelingskriterier
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for at overføre uforbrugte midler mellem projekter og med at sikre, at faste ansøgere ikke behandles særskilt, samt at reglerne sikrer, at det er gennemsigtigt for alle parter, på hvilket grundlag tilskudsmidlerne bliver omfordelt, og at dette sker på en ensartet måde for alle ansøgere
 • Miljø- og Fødevareministeriets og fondenes arbejde med at opstille klare effektmål for fondene og følge op på disse i evaluering
 • Miljø- og Fødevareministeriets praksis med at indhente dokumentation i klagesager og ministeriets arbejde med at skærpe retningslinjerne for vurdering af habilitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets vurdering af behovet for at evaluere den samlede tilskudsordning
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med hensigtsmæssige egenkontrolprogrammer, som skal understøtte et øget fokus på principperne for effektiv tilskudsforvaltning, både i forhold til sagsgan­ge og i forhold til sagsbehandlingen af konkrete sager

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven, herunder afvikling af forsinkede opgaver
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på fondens efterlevelse af reglerne om annoncering og brug af tildelingskriterier
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på fondenes videre arbejde med effektmål og effektevaluering, herunder ministeriets kommende årsrapport for 2018 til Folketinget
 • Miljø- og Fødevareministeriets planlægning og tilrettelæggelse af evalueringen af fondene i 2022.

 • Notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde
 • Følg sagen


Notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets initiativer til at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og øget produktiviteten i Skatteankestyrelsen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Skatteministeriets initiativer i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og øge produktiviteten i Skatteankestyrelsen.


Notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • resultaterne af Region Midtjyllands indsats for at forbedre risikostyringen i DNU
 • resultaterne af Region Midtjyllands indsats for, at kapitaliseringer af risici i DNV-Gødstrup opgøres ensartet
 • hvorvidt Region Midtjyllands reserveprognoser for DNU fremadrettet på systematisk vis inddrager byggeriets kapitaliserede risici
 • resultaterne af Region Midtjyllands initiativer til at udarbejde reserveprognoser for DNV-Gødstrup.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 11. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00