Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2015 om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • udviklingen i sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen og i Social- og Indenrigsministeriet i sager om tilsyn med kommunerne
 • Ankestyrelsens arbejde med prioriteringen af tilsynssager og tilsynsopgaver
 • Ankestyrelsens arbejde med at understøtte styring og planlægning af tilsynsopgaven
 • Ankestyrelsens arbejde med offentliggørelse af udtalelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018. 

Notatet er baseret på redegørelser fra 12 ministre og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i deres forvaltning. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i kommende revisioner. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i kommende beretninger om revisionen af statens forvaltning. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af staten forvaltning i 2018 kan afsluttes.


Notat om beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2019 om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde.

Notatet er baseret på redegørelser fra børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • resultatet af den tværministerielle arbejdsgruppes overvejelser om regulering af om­rådet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn med de selvejende uddannelsesinstitutioners gældsætning, herunder hvordan det vurderes, om institutionerne er overbelånte
 • Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at sikre, at uddannelsesinstitutionerne udviser omhyggelighed ved finan­sieringen af bygninger og grunde.
   
 • Notat om beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde
 • Følg sagen


Notat om beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med at afdække, hvorfor ca. 60 % af borgerne ikke selvangiver gevinst og tab ved salg af noterede aktier, selv om Skattestyrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse
 • Skatteministeriets arbejde med at undersøge mulighederne for yderligere systemunderstøttelse, så der fremadrettet kan foretages automatisk skatteberegning for unoterede aktier
 • Skatteministeriets initiativer for at sikre, at uberettigede fradrag stoppes inden even­tuel udbetaling
 • Skatteministeriets arbejde med at styrke vidensgrundlaget vedrørende selskabers regelefterlevelse på aktieområdet.

 • Notat om beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet
 • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 18. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00