Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om DSB's indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2017 om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige.

Der er i notatet fulgt op på DSB’s plan for, hvordan DSB vil idriftsætte IC4-togene efter en reduceret plan, herunder finde tekniske løsninger på IC4-togenes problemer og estimere, om den resterende indsats kan holde sig inden for den økonomiske ramme, som DSB fik til anskaffelsen af togene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne.

Der er i notatet fulgt op på moderniseringen af tilsynet med de kommunale udgiftsområder med statsrefusion, herunder primært om det nye tilsyn giver ministerierne et bedre grundlag for at aflægge et korrekt statsregnskab.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til moderniseringen af tilsynet.


Notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2016 om undervisningen på professionshøjskolerne.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at følge op på forskellene i timetallene
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at følge op på, om professionshøjskolernes ledelser får forbedret ledelsesinformation, som viser, hvor stor en andel af undervisernes arbejdstid der anvendes til undervisning
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at følge op på opmærksomhedspunkterne fra beretningen, herunder særligt ministeriets initiativer i forhold til at afdække årsagerne til forskellene mellem professionshøjskolerne og eventuelle initiativer, der skal bidrage til at udbrede bedste praksis, så skolerne kan opnå bedre resultater med det samme resursegrundlag.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • udviklingen i variationen i timetal på pædagoguddannelsen og læreruddannelsen
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at følge op på, om Københavns Professionshøjskole, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Professionshøjskolen Absalon får forbedret ledelsesinformationen.

  • Notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne
  • Følg sagen


Notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2015 om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før reformers ikrafttræden
  • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at rammerne for de kommunale it-systemer er klar til tiden og tilrettet nye krav i lovgivningen
  • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at kommunerne får en god service, når de retter henvendelse til ministeriet, ved at kommunernes henvendelser besvares inden for den fastsatte frist samt registreres og systematiseres. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 11. august 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00