Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om adgangen til specialiseret palliation

Beretningen handler om adgangen til specialiseret palliation.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation.

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation. Konsekvensen kan være, at patienter ikke lindres optimalt mod livets afslutning, hvilket forringer deres sidste levetid og lægger en unødig byrde på de pårørende.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2019.


Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2019

Beretningen handler om revisionen af statsregnskabet for 2019.

Formålet med revisionerne har været at vurdere, om de informationer, som ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige. Vi har også gennemført bevillingskontrol for at vurdere, om ministerierne har overholdt deres bevillinger. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Er statsregnskabet i alle væsentlige henseender rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler?
  • Har staten i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne?

Det samlede statsregnskab for 2019 er i alle væsentlige henseender rigtigt, og staten har i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne, bortset fra virkningerne af Rigsrevisionens forbehold for rigtigheden af § 38. Skatter og afgifter og en række yderligere konkrete fejl på tværs af regnskabet.

Forbeholdet for rigtigheden af § 38. Skatter og afgifter skyldes bl.a., at Skatteministeriet ikke har afspejlet flere års ulovlig opkrævning af morarenter i årsregnskabet, at Skatteministeriet ikke har en pålidelig opgørelse af værdien af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige, at Skatteministeriet ikke har en retvisende værdiansættelse af den del af gælden til det offentli­ge, hvor der er tvivl om gældens retskraft og/eller problemer med kvaliteten af data om gælden, og at paragrafregnskabet indeholder en række konkrete fejl på i alt 1.330,4 mio. kr.

Revisionen viser derudover, at et stort antal virksomheder fordelt på 10 ministerområder mangler funktionsadskillel­se og ikke har tilstrækkelig kontrol med betalinger og opkrævning af indtægter. Det giver en stor unødig risiko for svig og fejl i regnskaberne. Rigsrevisionen har ikke afdæk­ket sager om svig, men kan konstatere, at medarbejdere i flere virksomheder har adgang til at deaktivere eller slette loggen, hvilket betyder, at det er meget vanskeligt at afdække eventuelle sager om misbrug. Der er behov for, at ministerierne nedbringer risikoen eller etablerer kompenserende kontroller.

Rigsrevisionen skal hvert år revidere statsregnskabet og afgive en beretning til Statsrevisorerne om revisionen.


Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2019

Beretningen handler om revisionen af statens forvaltning i 2019.

Rigsrevisionen reviderer hvert år udvalgte emner, hvor der er risiko for, at ministerierne ikke overholder reglerne, eller at ministerierne ikke understøtter, at forvaltningen er sparsommelig, produktiv og effektiv. Revisionerne er planlagt, så vi over en periode på 5 år har revideret væsentlige og centrale dele af ministeriernes forvaltning. I de enkelte revisioner besvarer Rigsrevisionen følgende spørgsmål:

  • Har ministerierne forvaltet udvalgte emner i overensstemmelse med reglerne?
  • Har ministerierne systemer og processer, der understøtter, at deres forvaltning af udvalgte emner er sparsommelig, produktiv og effektiv?

Årets revision af ministeriernes regeloverholdelse og forvaltning viser, at ministerierne ikke altid forvalter i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt. Konsekvenser­ne er bl.a., at borgeres og virksomheders retssikkerhed kompromitteres, og at staten ikke løser opgaver effektivt eller går glip af indtægter.

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 21. august 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00