Notater til Statsrevisorerne

Notat om udbuddet i 2019 af den digitale public service-radiokanal med fokus på kultur

Notatet handler om Radio- og tv-nævnets udbud af den digitale public service-radiokanal med fokus på kultur (den nye DAB-kanal), som blev gennemført i 2. halvår 2019.

Formålet med undersøgelsen er at give en faktuel beskrivelse af sagsforløbet i forbindelse med Radio- og tv-nævnets behandling af og stillingtagen til udbudsmaterialet fra de 3 ansøgere samt give en vurdering af, om gældende love og regler på området er blevet overholdt.

Rigsrevisionen vurderer, at Radio- og tv-nævnet i al væsentlighed har fulgt de gældende forvaltningsretlige regler på området og har overholdt bestemmelserne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med afgørelsen om den nye DAB-kanal. På enkelte områder kunne nævnet i højere grad have iagttaget god praksis og nævnets forretningsorden, og ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne kunne have været understøttet yderligere.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.


Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens forretningsgange og interne kontroller med henblik på at undgå statsansattes besvigelser

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at gennemføre en tværgående undersøgelse af statens forretningsgange og interne kontroller med henblik på at undgå statsansattes besvigelser. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsen omfatter alle ministerier, og formålet er overordnet at vurdere, om ministerierne har tilfredsstillende forretningsgange og kontroller, som begrænser risikoen for statsansattes besvigelser. Vi vil i undersøgelsen afdække risikoen for statsansattes besvigelser ud fra en tværgående analyse af statslige virksomheders forretningsgange og interne kontroller samt håndtering af risikoen i virksomhederne på et overordnet niveau.

Denne afdækning forventes at give et billede af risici, som vi vil anvende til at udtage virksomheder eller forvaltningsområder til yderligere revisionshandlinger, herunder test af kontroller og substansrevision. Vi vil fokusere på de dele af forvaltningen, hvor risikoen for besvigelser vurderes særlig høj.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 20. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00