Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Beretningen handler om udviklingen af det nye inddrivelsessystem, PSRM, og tilslutningen af fordringshavere hertil.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet i forhold til ministeriets egne forventninger og planer har sikret fremdrift i udviklingen af PSRM og tilslutningen af fordringshavere til systemet. Det var ministeriets forventning, at PSRM ville være færdigudviklet i starten af 2019, og at tilslutningen af fordringshavere, med få undtagelser, ville være færdig medio 2019.

Rigsrevisionen vurderer, at der i starten af 2019 udestod en række væsentlige opgaver både med udviklingen af PSRM og med tilslutningen af fordringshavere. Skatteministeriets tilslutning af fordringshavere er blevet væsentligt forsinket i forhold til ministeriets forventninger og planer, og det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår alle fordringshavere vil være tilsluttet PSRM. Konsekvensen af den manglende fremdrift er, at der er risiko for, at tilslutningen fortsætter langt ind i 2020, og at ministeriet dermed først vil kunne inddrive gæld for alle fordringshavere med PSRM i slutningen af 2020 eller senere.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2018.


Beretning om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

Beretningen handler om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere om, Kulturministeriet har tilrettelagt tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond, så det understøttes, at tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål i overensstemmelse med reglerne og principperne for effektiv tilskudsforvaltning. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen en hensigtsmæssig proces for tildeling af tilskud?
  • Har Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen en hensigtsmæssig opfølgning på tilskud?

Rigsrevisionen vurderer, at Kulturministeriet ikke i tilstrækkelig grad har tilrettelagt tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond, så det understøttes, at tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål. Statens Kunstfonds tildelingskriterier er i en række tilfælde ikke tilstrækkeligt klare, og det er i overvejende grad ikke dokumenteret, hvorfor de ansøgere, der tildeles støtte, i højere grad lever op til kriterierne end dem, der får afslag. Konsekvensen er, at Statens Kunstfonds tildeling ikke er tilstrækkelig gennemsigtig, hvorved der kan opstå formodninger om, at de tilskudsmodtagende ansøgere ikke altid er dem, der i størst muligt omfang lever op til tildelingskriterierne. Slots- og Kulturstyrelsen har opstillet klare rammer for opfølgningen på tilskuddene, men har i ca. 16 % af sagerne ikke efterlevet egne retningslinjer. Det betyder, at styrelsen i en del af sagerne ikke kan dokumentere, at tilskudsmodtager har brugt tilskuddet i overensstemmelse med formålet og når de fastsatte mål.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.


Kontakt: Rasmus Hyll Bruun, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 13. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00