Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde

Beretningen handler om bygningsselvejende uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet har sikret, at uddannelsesinstitutionerne udviser skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med deres finansiering af bygninger og grunde. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har de bygningsselvejende uddannelsesinstitutioner udvist sparsommelighed ved finansiering af bygninger og grunde?
  • Har Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet ført tilfredsstillende tilsyn med de bygningsselvejende uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde?

Rigsrevisionen vurderer, at ministerierne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at der udvises skyldige økonomiske hensyn. Undersøgelsen viser således, at nogle institutioner anvender risikofyldte finansielle instrumenter, samtidig med at de har en høj belåningsgrad. Endvidere viser undersøgelsen, at ministerierne ikke inddrager sektorens samlede eksponering i deres tilsyn, og at staten har trådt til, når en institution har været i økonomiske vanskeligheder. Konsekvensen af, at staten hidtil har sikret nødlidende institutioners videreførelse, er, at institutionerne kan øge gældsætningen uden risiko for konkurs.

Rigsrevision har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2018.

 
Beretning om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar

Beretningen handler om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udenrigsministeriet har fulgt gældende regler og retningslinjer for udarbejdelsen af landeprogrammet for Myanmar, for implementeringen af udviklingsaftalerne under landeprogrammet og for opfølgning og rapportering om landeprogrammet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for udarbejdelsen af landeprogrammet for Myanmar?
  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for implementeringen af udviklingsaftalerne i landeprogrammet?
  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for opfølgning på og rapportering om landeprogrammet?

Rigsrevisionen vurderer, at Udenrigsministeriets forvaltning af landeprogrammet på de fleste punkter har været tilfredsstillende, men at Udenrigsministeriet ikke har sørget for en forståelig rapportering, der understøtter gennemsigtighed og ansvarlighed for udviklingssamarbejdets resultater over for Folketinget og offentligheden. Konsekvensen er, at det er svært for Folketinget og offentligheden at få indsigt i de samlede resultater af Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar.

Under­søgelsen er igangsat i januar 2019 på foranledning af Statsrevisorernes besigtigelses­rejse til Myanmar i efteråret 2019.

 
Beretning om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter

Beretningen handler om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter. Beretningen omhandler 32 vejprojekter, som Vejdirektoratet har færdiggjort siden implementeringen af Ny Anlægsbudgettering.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transportministeriet, herunder Vejdirektoratet, har budgetteret vejprojekterne tilfredsstillende.

Rigsrevisionen vurderer, at det ikke er tilfredsstillende, at Transportministeriet, herunder Vej­direktoratet, for 25 ud af 32 vejprojekter har overvurderet de endelige omkostninger med samlet set 3,9 mia. kr., svarende til ca. 11,3 % af den samlede bevilling. Denne vurdering skal ses i lyset af, at de 32 projekter derudover samlet set har uforbrugte reserver på ca. 7,7 mia. kr., som er afsat som en fast del af Ny Anlægsbudgettering. Projekterne har dermed haft et mindreforbrug på i alt ca. 11,6 mia. kr., svarende til ca. 33 % af den samlede bevilling. Vejdirektoratet har kun i begrænset omfang udarbejdet analyser, der kan forkla­re mindreforbruget. Konsekvensen heraf er, at der er en risiko for, at uforbrugte midler også fremadrettet vil stå bundet i vejprojekter, der ikke har behov for midlerne, frem for at indgå i prioriteringen af nye projekter.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2018.


Kontakt: Rasmus Hyll Bruun, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 11. oktober 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00