Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav

Beretningen handler om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriets og Skatteministeriets indsats for at opkræve og inddrive politibøder og -krav er tilfredsstillende. Rigsrevisionen undersøger derfor, dels om Justitsministeriet har sikret en tilstrækkelig opkrævning af politibøder og -krav, og om opkrævningen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, dels om Skatteministeriet har sikret en tilstrækkelig inddrivelse af politibøder og -krav, og om inddrivelsen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endelig undersøger Rigsrevisionen, om Justitsministeriet og Skatteministeriet har sikret, at de særlige sanktionsmuligheder, som tvangsbøder og brugen af forvandlingsstraf udgør, anvendes som tiltænkt.

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriets indsats for at opkræve politibøder og -krav og oversende disse til inddrivelse ikke er tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer også, at Skatteministeriets indsats for at inddrive politibøder og -krav er utilfredsstillende. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at de 2 ministeriers samarbejde for at sikre, at politibøder og -krav bliver betalt, ikke har været tilstrækkeligt.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2018.


Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2018

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2018 er rigtigt, bortset fra § 38. Skatter og afgifter, hvor vi har taget et forbehold. Skatteministeriet har fortsat udfordringer med at sikre og dokumentere, at statsregnskabets oplysninger om skatter og afgifter er korrekte. Vi har konstateret flere betydelige fejl, væsentlige usikkerheder og uafklarede differencer. Skatteministeriet har ikke kunnet opgøre det konkrete fejlniveau, da ministeriet ikke kan afklare, hvordan de konstaterede usikkerheder og differencer påvirker regnskabets § 38 og dermed indtægtssiden af statsregnskabet. Det er dog Rigsrevisionens vurdering, at langt hovedparten af skatterne og afgifterne er registreret korrekt.

Rigsrevisionen konkluderer også, at ministerierne har overholdt deres bevillinger i 2018.

Beretningen indeholder også en række andre revisionssager, som Rigsrevisionen vil orientere Statsrevisorerne om, fordi de er principielle, kritiske eller tværgående. Flere virksomheder har fx omgået eller brudt bevillingsreglerne og dermed handlet i strid med Folketingets beslutninger. Beretningen indeholder også eksempler på virksomheder, der ikke efterlever statens regnskabsprincipper og regnskabsregler og dermed giver misvisende oplysninger i regnskabet. Beretningen indeholder også flere sager, hvor der har været risiko for fejl eller svig, fordi virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad har etableret funktionsadskilte kontroller i forbindelse med betaling og bogføring. Vi redegør også for en række sager, hvor skøn og vurderinger giver anledning til usikkerhed om de beløb, virksomhederne har registreret i regnskabet.

Beretningen bygger på vores revision af statsregnskabet for 2018. Statsregnskabet er et samlet regnskab for de ministerier, der har afholdt udgifter og opkrævet indtægter for staten.

Formålet med revisionerne har været at vurdere, om de informationer, som ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige, og om ministerierne har overholdt deres bevillinger. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets opgave med at behandle statsregnskabet.


Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018

Rigsrevisionen har afdækket en række forvaltningsmangler og regelbrud, som vi vil orientere Statsrevisorerne om med denne beretning. På Skatteministeriets område har vi 3 kritiske udtalelser. En kritisk udtalelse er udtryk for væsentlige regelbrud eller forvaltningsmangler.

Vi har en kritisk udtalelse om Skatteministeriets forvaltning af inddrivelsesopgaven. Inddrivelsesindsatsen har været præget af omfattende dataproblemer og begrænset sy­stemunderstøttelse for langt hovedparten af fordringsmassen. Restancerne til det offentlige er steget til 118,2 mia. kr. i 2018.

Vi har desuden en kritisk udtalelse, fordi Skatteministeriet ikke har tilskrevet renter på en ræk­ke områder. Det har medført et tab for staten på minimum 400 mio. kr.

Den sidste kritiske udtalelse handler om, at Skatteministeriet ikke forvalter i overensstemmelse med loven, fordi ministeriet har undladt at sende nummerplader til inddra­gelse hos politiet, når ejerne mangler at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift.

Vi har ikke en kritisk udtalelse på andre ministerområder, men revisionen har afdækket en række andre sager, som vi ønsker at gøre Statsrevisorerne opmærksom på.

Sagerne handler bl.a. om virksomheder, der ikke har udbetalt korrekt løn eller ikke overholder regler om arbejdstid. Der er større eller mindre regelbrud, fejl eller mangler hos virksomheder på 14 ministerområder.

Sagerne handler også om mangler i virksomhedernes forvaltning af tilskud. Den mangelfulde tilskudsforvaltning giver risiko for, at tilskuddet ikke opfylder det samfundsmæssige formål, der var hensigten med bevillingen.

Sagerne handler desuden om alvorlige mangler i it-sikkerheden hos Rigspolitiet, Sundhedsdatastyrelsen og Banedanmark. Manglerne øger risikoen for, at systemer og data kan kompromitteres, og at systemerne svigter, så virksomhederne ikke kan varetage dele af deres opgaver.

Beretningen bygger på vores revision af statens forvaltning i 2018. Vi har undersøgt, om ministeriernes forvaltning af afgrænsede emner understøtter, at ministerierne overholder regler og varetager skyldige økonomiske hensyn.

Formålet med revisionerne har været at vurdere, om ministerierne har forvaltet de udvalgte emner i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets opgave med at kontrollere ministerierne.

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 16. august 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00