Rigsrevisionen forventer, at alle medarbejdere og ledere påtager sig deres medarbejderskab og lederskab ved at bidrage til en effektiv opgaveløsning og ved at indgå konstruktivt i de samarbejdsrelationer, som de er en del af. Ledere på alle niveauer evaluerer løbende deres medarbejdere og eventuelle underordnede ledere i forhold til de til enhver tid gældende krav i Rigsrevisionen.

Lederne følger op på alle medarbejderes og lederes indsats og resultater og har ekstra opmærksomhed på med­ar­bejdere og ledere, der ikk­e bidrager tilfredsstillende til opgaveløsningen, eller som har en adfærd, der påvirker samarbejdsrelationerne og arbejdsmiljøet negativt. Det er vigtigt, at lederen gennem dialog og løbende feedback italesætter utilfredsstillende for­hold så tidligt som muligt, så medarbejderen eller lederen får en fair chance for at rette op på de kritiske forhold.

Afskedigelse er aldrig en ønskelig sit­ua­­tion, men det kan være nød­vendigt at afskedi­ge medarbejdere eller ledere, hvis de ikke lever op til de krav, som Rigsrevisionen stiller, eller hvis de på anden måde har overtrådt gældende aftaler, regler eller love. Rigsrevisionen sikrer, at afskedigelse sker på et sagligt grundlag og med en retmæssig proces, som er værdig for den afskedigede medarbejder eller leder.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00