God ledelse i Rigsrevisionen er en væsentlig forudsætning for at skabe en effektiv organisation, som le­verer relevante produkter, og for at skabe en attraktiv ar­bejdsplads for både medarbejdere og ledere. For at fremtidssikre god ledelse i Rigsrevisionen arbejder lederne kontinuerligt med relevante og aktuelle ledelsesudfordringer og gennemfører de forandringer, som er fastlagt i strategien, og som direktionen beslutter.

Rigsrevisionens ledere har en anerkendende ledelsesstil, hvor de har fokus på at anvende medarbejdernes resurser og kompetencer bedst muligt i forhold til opgaveløsningen og på at sikre høj trivsel og et godt arbejdsmiljø. Det styrende princip i Rigsrevisionens ledelsesfokus er "51/49" og henfører til, at lederne kontinuerligt har fokus på at skabe balance mellem organisationens behov og medarbejdernes behov, hvor organisationens behov samlet set altid vejer tungest. Ofte går de 2 hensyn hånd i hånd og står ikke i modsætning til hinanden. Lederne formidler strategi, ledelsesbeslutninger og vigtige or­­ganisatoriske forhold til medarbejderne, så det er tydeligt for den enkelte, hvad Rigsrevisionen forventer af dem.

Rigsrevisionen opfatter ledelse som en selvstændig faglig disciplin og har et vedvarende fokus på udvikling af ledelseskompetencerne, hvor vi prioriterer betydelige resurser til fælles og individuelle ledelsesudviklingsaktiviteter. Lederne vægter den uformelle ledelsesdialog i hverdagen og på chefmøderne og har fokus på at skabe gode relationer til lederkolleger og på at skabe sammenhængskraft i Rigsrevisionen.

Lederne prioriterer tid og rum til ledelse og afstemmer løbende forventninger med direktionen, så ledelsesrummet og arbejdsdelingen mellem ledelsesniveauerne er tydeligt for den enkelte leder. Vi har effektive ledelsesteams, hvor lederne frit og åbent sparrer med hinanden og drøfter aktuelle faglige og ledelsesmæssige spørgsmål og udfordringer.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00