Hvilket tilsyn er der med revisionen?

 

Godkendte revisorer er underlagt generelle regler om kvalitetskontrol og tilsyn med revisionsvirksomheder. Erhvervsstyrelsen har ressortansvaret for den almindelige regulering af godkendte revisorers virksomhed og fører tilsyn med godkendte revisorer. Klager over den udførte revision kan indbringes for Revisornævnet.  

Rigsrevisionen fører ikke tilsyn med godkendte revisorer. Det kan forekomme, at Rigsrevisionen som led i sine revisioner har brug for at tage stilling til de reviderede tilskudsregnskaber og de godkendte revisorers rapportering. Det fremgår derfor af rigsrevisorloven, at Rigsrevisionen kan gennemgå regnskaber fra tilskudsmodtagere. Loven bestemmer, at Rigsrevisionen ved gennemgangen bl.a. kan påse, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkårene for tilskud mv. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne, jf. rigsrevisorlovens § 6. Rigsrevisionen anvender kun denne bestemmelse til at gennemgå de godkendte revisorers rapportering, når dette sker som led i Rigsrevisionens revision af statsregnskabet eller som led i én af Rigsrevisionens øvrige revisionsopgaver. Gennemgangen foretages i så fald for at vurdere ministeriets (tilskudsyders) regnskab og forvaltning og ikke for at føre tilsyn med de godkendte revisorer. 

Det vil være op til det enkelte ministerium at vurdere, i hvilket omfang tilskudsmodtagernes regnskaber og den udførte revision heraf løser ministeriets behov. Ministeriet har mulighed for at få indblik i grundlaget for revisors erklæringer gennem rapporteringerne i revisionsprotokollaterne og har ansvaret for at tilrettelægge den kontrol med tilskudsmodtagerne, der i øvrigt er nødvendig for at sikre pålidelig information om modtagernes anvendelse af tilskudsmidlerne.

Senest opdateret den 28. januar 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00