Hvad bør der stå i revisionsbestemmelserne?

 

Når ministerierne udformer revisionsbestemmelserne, bør de sikre, at bestemmelserne indeholder: 

  1. Krav om godkendt revisor: Det angives, at revisionen skal udføres af en godkendt revisor. Eventuelt kan dette allerede følge af lovgivningen. Hvis ikke, bør det sikres i de administrative bestemmelser, som ministeriet udsteder. 

  2. Angivelse af regnskabet: Det angives tydeligt og præcist, hvilket regnskab der skal revideres. Der henvises til de fastsatte bestemmelser om regnskabet. Af hensyn til revisorerne er det desuden hensigtsmæssigt, at den regnskabsmæssige begrebsramme nævnes i revisionsbestemmelserne … regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med [årsregnskabslovens principper/retningslinjerne i bekendtgørelse nr. …]. Hvis der er tale om et tilskudsregnskab, er det desuden tilrådeligt at tydeligøre, at regnskabet udarbejdes til ministeriet/tilskudsyder og har det særlige formål at danne grundlag for ministeriets kontrol. 

  3. Krav om offentlig revision: Det angives, at revisionen udføres i overensstemmelse med almindeligt gældende krav og standarder for godkendte revisorers virksomhed samt standarderne for offentlig revision. Standarderne for offentlig revision præciserer de særlige krav til en revision af et [årsregnskab/tilskudsregnskab], der følger af god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012). Dette indebærer, at revisor gennemfører juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner som led i opgaven

  4. Henvisning til SOR i erklæringen: Det angives, at revisor skal oplyse i sin [erklæring om den udførte revision/revisionspåtegning], at revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Betegnelsen ”revisionspåtegning” anvendes, hvis revisionsbestemmelserne kun angår årsregnskaber, der er omfattet af bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer. Ved revision af tilskudsregnskaber, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen, anvendes det mere generelle udtryk ”erklæring om den udførte revision”. 

  5. Protokollat e.l. til tilskudsyder: Det angives, at konklusionerne af de juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner, som revisor har gennemført, skal rapporteres i ... [et protokollat eller en anden form for rapport]. Det angives endvidere, at [protokollatet eller rapporten] skal indeholde revisors skriftlige kommunikation til tilskudsmodtagerens øverste ledelse. Desuden angives det, at revisor skal påse, at protokollatet eller den af ministeriet fastlagte rapport sendes til tilskudsyder (ministeriet) sammen med revisors erklæring om den udførte offentlige revision. Revisor bør således have ansvaret for, at den samlede rapportering fra revisor når frem til tilskudsyder. 

  6. Situationer, hvor revisor skal henvende sig direkte til tilskudsyder: Ministeriet bør sikre sig, at ministeriet i tide får besked i de situationer, hvor der kan være behov for, at ministeriet skrider ind og forhindrer tab for staten, fx ved med det samme at stoppe udbetalingerne til den pågældende tilskudsmodtager. Godkendte revisorer skal som udgangspunkt iagttage en almindelig tavshedspligt om forhold vedrørende deres klienter og kan ikke af egen drift underrette tilskudsyder, medmindre de er pålagt en klar og tydelig pligt hertil. En sådan pligt bør begrænses til situationer, hvor klienten ikke selv reagerer passende, og hvor ministeriet ikke kan vente på, at revisors erklæring og protokollat foreligger. Afhængigt af den enkelte tilskudsordning er de situationer, som ministeriet især kan overveje: 
  • Lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med tilskudsmidlernes forvaltning.
  • Driftstilskud, hvor den fortsatte drift af institutionen er usikker, eller projekttilskud, hvor projektets gennemførelse, er usikker.
  • Hvis revisor fratræder opgaven, fordi revisionen ikke kan gennemføres som følge af tilskudsmodtagerens forhold. Dette kan fx være aktuelt, hvis tilskudsmodtageren lægger hindringer i vejen for revisors arbejde, giver bevidst misinformation eller på anden vis udviser manglende ledelsesintegritet i en sådan grad, at det strider mod etiske og faglige standarder for godkendte revisorer at fortsætte opgaven. Revisorlovgivningen sikrer, at den fratrædende revisor informerer en eventuelt tiltrædende revisor om årsagen til sin fratræden. Medmindre tilskudsmodtageren er i stand til at finde en ny revisor, der påtager sig opgaven på trods af den fratrædende revisors advarsler, vil tilskudsmodtageren derfor ikke kunne opfylde kravet om at aflægge et revideret regnskab. 

Standarderne for offentlig revision og de almindelige krav og standarder for godkendte revisorer har til formål at sikre en god revision. Det er som udgangspunkt revisors ansvar, at de konklusioner, som revisor rapporterer i overensstemmelse med standarderne, hviler på et tilstrækkeligt grundlag. I revisionsbestemmelserne er det normalt ikke hensigtsmæssigt at fastlægge nærmere regler om, hvordan revisor skal udføre revisionen, fordi sådanne regler vil kunne skabe usikkerhed om omfanget af revisors ansvar. 

De almindelige standarder og krav til godkendte revisorer fastlægger, hvilke forhold revisor skal kommunikere om i sine skriftlige meddelelser til den øverste ledelse i den reviderede virksomhed, fx virksomhedens bestyrelse. Det er – især ved revision af årsregnskaber – kutyme i revisionsbranchen at anvende betegnelsen ”protokollat” om disse meddelelser. Standarderne for offentlig revision forpligter revisor til at rapportere konklusionerne af alle gennemførte juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner i et protokollat eller en lignende meddelelse til den øverste ledelse. Ministeriet kan således godt anvende en anden betegnelse end ”protokollat” i revisionsbestemmelserne, fx ”rapport” eller ”revisionsberetning”. Hvis ministeriet har bestemte særlige behov med hensyn til grundlaget for revisors konklusion om regnskabet, vil ministeriet eventuelt kunne fastsætte særlige bestemmelser om indholdet af protokollatet (eller den tilsvarende rapport). 

Når ministeriet udformer revisionsbestemmelserne, kan der tages udgangspunkt i disse 2 paradigmer for henholdsvis revision af årsregnskaber og revision af tilskudsregnskaber:

Senest opdateret den 16. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00