Er der tilfælde, hvor rigsrevisorloven betyder, at det ikke er relevant, at ministerierne stiller krav om revision?

 

Ja. Rigsrevisorloven indebærer, at statsinstitutioner og en række andre offentlige institutioner revideres af Rigsrevisionen (lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012). Ministerier, der yder tilskud til modtagere, som er omfattet af Rigsrevisionens lovbestemte revision, kan ikke stille administrative krav om, at disse modtageres regnskaber også revideres af en godkendt revisor. 

Rigsrevisionens lovbestemte revision skyldes hensynet til Statsrevisorernes grundlovsbestemte kontrol med de ministerier, der har et ansvar for institutionerne. De omfattede institutioner kan naturligvis være potentielle modtagere af generelle statslige tilskudsordninger. En række offentlige institutioner er desuden helt eller delvist finansieret ved statstilskud fra et bestemt ministerium. 

Rigsrevisionens lovbestemte revision omfatter: 

  1. Statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner: Rigsrevisionen gennemfører hvert år en revision af statsregnskabet, der omfatter en finansiel revision af paragrafregnskaberne for hvert ministerområde. Revisionen omfatter bl.a. udgifter og indtægter vedrørende finanslovens bevillinger til såvel de almindelige statsinstitutioner (departementer, styrelser mv.) som til statsfinansierede selvejende institutioner (institutioner, foreninger, fonde mv., hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud). Rigsrevisionen udfører ikke finansielle revisioner af årsregnskaber (årsrapporter) for de enkelte statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner. I tilfælde, hvor der er behov for, at en institutions årsregnskab revideres og påtegnes med en revisorerklæring, kan dette opnås ved, at ministeriet og Rigsrevisionen indgår en aftale herom i henhold til rigsrevisorlovens § 9. Aftalen kan indebære, at årsregnskabet revideres af en godkendt revisor i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. 
     
  2. Årsregnskaber for andre offentlige institutioner: Rigsrevisionen gennemfører hvert år en revision af årsregnskabet for en række andre offentlige institutioner, der primært er finansieret på anden vis end gennem årlige finanslovsbevillinger. Dette omfatter årsregnskaber for: 
  • institutioner, foreninger, fonde mv., der finansieres ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov
  • selvstændige forvaltningssubjekter, der er oprettet ved lov
  • interessentskaber og virksomheder, hvori staten deltager som interessent eller ansvarlig virksomhedsdeltager
  • andre enheder, hvor det er bestemt i en anden lov end rigsrevisorloven, at regnskabet skal revideres af Rigsrevisionen, eller at regnskabet både revideres af Rigsrevisionen og en godkendt revisor (medrevisor).

De reviderede årsregnskaber vil kunne anvendes i ministeriernes tilskudsforvaltning. Rigsrevisionen kan derimod ikke påtage sig særlige opgaver med erklæringer om modtagne tilskud mv. til brug for ministeriernes kontrol.

Senest opdateret den 16. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00