Hvilke regnskaber kan revisionen omfatte?

 

Afhængigt af hvordan tilskuddet ydes, kan der være tale om 2 forskellige typer af regnskaber: 

  1. Tilskudsregnskab: Et tilskudsregnskab udarbejdes af tilskudsmodtageren til brug for den offentlige myndighed, der har ydet tilskuddet. Formålet med et tilskudsregnskab kan være at redegøre for tilskuddets anvendelse i forhold til det forudsatte budget og at opgøre størrelsen af det endelige tilskud. Krav om et tilskudsregnskab kan være relevant, når der ydes tilskud til et bestemt projekt eller til bestemte afgrænsede aktiviteter (projekttilskud).
     
  2. Årsregnskab: Et årsregnskab er et regnskab for tilskudsmodtagerens samlede virksomhed i et bestemt regnskabsår og omfatter normalt oplysninger om den finansielle stilling ved årets udløb og resultatet af årets drift. Tilskuddet vil ofte blot være én blandt en række forskellige kilder til finansiering af den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet. Krav om et årsregnskab kan være relevant, hvis tilskuddet ikke vedrører et bestemt projekt eller bestemte aktiviteter, der kan afgrænses fra tilskudsmodtagerens øvrige virksomhed. Tilskuddet er dermed med til at finansiere tilskudsmodtagerens almindelige drift (driftstilskud). 

Hvis der aflægges tilskudsregnskaber, har ministerierne i vidt omfang mulighed for at sikre, at de relevante oplysninger om tilskuddet fremgår af selve regnskabet. Sådanne oplysninger vil være omfattet af den almindelige finansielle revision af tilskudsregnskabet. Standarderne for offentlig revision angiver derfor, at revisor skal overveje, om tilskudsregnskabet forudsætter, at bestemte tilskudsvilkår er overholdt, og tage stilling til, om forudsætningen er opfyldt, inden revisor udformer sin konklusion om, hvorvidt regnskabet er rigtigt. Til gengæld vil det i høj grad være op til revisor at afgøre, hvilke yderligere emner det eventuelt er relevant at undersøge i juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner af det konkrete tilskud. 

For årsregnskaber indeholder standarderne for offentlig revision derimod en nærmere regulering af, hvilke emner den godkendte revisor som minimum skal gennemføre juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner af. Disse revisioner vil omfatte den samlede virksomhed. 

Det vil normalt være den enkelte tilskudsmodtager, der vælger den godkendte revisor og afholder udgifterne til revisionen. En revision indebærer, at det er den godkendte revisors ansvar at foretage de faglige vurderinger og gennemføre det arbejde, der er nødvendigt for at opnå grundlag for de konklusioner, som revisor rapporterer. En godkendt revisor skal i den forbindelse iagttage regler om uafhængighed over for såvel tilskudsmodtager som ministeriet og har det fulde ansvar for sin konklusion. 

Det er normalt ikke hensigtsmæssigt, hvis ministeriet både kræver en revision af regnskabet og samtidig stiller særlige krav til, hvordan revisorerne skal kontrollere tilskudsmodtagerne. Det er normalt heller ikke hensigtsmæssigt at stille krav om, at revisionen omfatter oplysninger, som ikke fremgår af selve regnskabet. Det skyldes, at sådanne krav risikerer at skabe uklarhed om, hvilke oplysninger der præcist er omfattet af den godkendte revisors konklusion, og hvilket ansvar revisor har for revisionen.

Senest opdateret den 16. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00