Hvad opnår ministerierne ved at stille krav om revision?

 

Ved at stille krav om revision opnår ministerierne en høj grad af sikkerhed for, at de regnskaber, som tilskudsmodtagerne udarbejder, ikke indeholder væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl fra tilskudsmodtagernes side. 

Standarderne for offentlig revision betyder, at revisorerne desuden gennemfører juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner hos tilskudsmodtagerne. I de juridisk-kritiske revisioner vurderer den godkendte revisor, om der er sikkerhed for, at modtageren anvender tilskuddet i overensstemmelse med de gældende regler for tilskuddet. I forvaltningsrevisionerne vurderer den godkendte revisor de foranstaltninger, som tilskudsmodtageren har truffet, for at sikre, at de statslige midler anvendes bedst muligt for at opnå det tiltænkte formål med tilskuddet. 

Der findes en lang række forskellige tilskudsordninger, og tilskudsmodtagerne kan være meget forskellige. I større organisationer kan det være et ganske stort arbejde for revisor at vurdere alle de systemer og processer, der har betydning for, hvordan tilskuddet forvaltes. Standarderne for offentlig revision stiller krav om, at revisor over en årrække systematisk planlægger revisioner og udformer konklusioner om de emner, der har betydning for, om gældende regler overholdes, og om tilskuddet forvaltes sparsommeligt, produktivt og effektivt i overensstemmelse med almindelige principper for god offentlig økonomistyring og forvaltning. Revisor skal i løbet af opgaveperioden (kontraktens længde) eller maks. 5 regnskabsår undersøge alle relevante emner. Standarderne stiller også krav til revisor om, at revisor prioriterer emner efter risiko og reagerer, hvis der er konkrete indikationer på væsentlige regelbrud eller på, at tilskuddet ikke anvendes økonomisk hensigtsmæssigt. 

På denne måde sikrer standarderne for offentlig revision, at ministerierne også får en høj grad af sikkerhed for: 

  • at der ikke forekommer væsentlige uopdagede regelbrud eller væsentlige uopdagede forvaltningssvagheder hos tilskudsmodtagerne i forbindelse med de emner, som revisor har undersøgt
  • at alle relevante emner dækkes i løbet af få år. 

Rapporteringen fra revisor består af 2 dele:

  1. En erklæring om den udførte offentlige revision, der både indeholder en erklæring om regnskabet og en udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Det skal tydeligt fremgår af erklæringen, hvis revisor ikke er sikker på, at regnskabet er fri for væsentlig fejlinformation, eller hvis revisor har konstateret væsentlige regelbrud eller mangler i modtagerens forvaltning af tilskuddet. 
     
  2. Et protokollat eller en lignende meddelelse, hvor revisor uddyber grundlaget for erklæringen. Standarderne for offentlig revision angiver, at konklusionerne fra alle gennemførte juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner skal fremgå af denne del af rapporteringen. Ministerierne får således en meget præcis viden om, hvad revisor har undersøgt, og hvad revisionen viser.

Senest opdateret den 16. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00