Hvorfor kan det være relevant, at ministerierne stiller krav om revision?

 

Fordi det er ministeriernes ansvar at tilrettelægge en god forvaltning af statslige tilskudsordninger. Det er op til det enkelte ministerium at tage stilling til, om der skal stilles krav om revision af regnskaberne fra de personer, foreninger, virksomheder og offentlige institutioner, som modtager statstilskud. Et krav om revision kan være nødvendigt, for at ministeriet kan have tillid til: 

  • at de regnskaber, som modtagerne af tilskuddene udarbejder, er rigtige, så man kan se, hvordan tilskuddene anvendes
  • at modtagerne anvender tilskuddene i overensstemmelse med gældende regler og fastsatte vilkår
  • at modtagerne anvender midlerne effektivt, så tilskuddet får den tilsigtede samfundsmæssige virkning. 

Der er mange gode grunde til, at ministerierne vælger at stille krav om revision, inden de yder tilskud. Det er Folketinget, som vedtager de bevillinger, der giver ministerierne adgang til at yde tilskud. Hvis et ministerium har opnået en bevilling til at yde tilskud til et bestemt formål, er det ministeriets ansvar at sikre, at modtagerne anvender tilskuddene i overensstemmelse med formålet. Ofte vil ministeriets kontrol med anvendelsen af tilskuddene eller ministeriets afgørelser om de endelige tilskudsbeløb være baseret på de regnskaber, som de enkelte tilskudsmodtagere selv udarbejder og indsender til ministeriet. 

Ministerierne har desuden ansvaret for de oplysninger, som de giver til Folketinget, om udgifter og indtægter til de forskellige bevillingsmæssige formål. Dette gælder både oplysningerne i statsregnskabet og de oplysninger, som ministerierne giver i forbindelse med vedtagelsen af bevillingerne i de årlige forslag til finanslov og tillægsbevillingslov og i aktstykker til Folketingets Finansudvalg. Hvis ministeriets oplysninger til Folketinget bygger på regnskaber fra tilskudsmodtagerne, har ministeriet brug for at sikre sig, at oplysningerne i regnskaberne er rigtige. 

Et krav om revision indebærer, at regnskaberne fra de enkelte tilskudsmodtagere skal revideres af en godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor). Revisorerne skal udføre revisionen i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision og de standarder og krav, der herudover gælder for godkendte revisorers opgaver. 

Det er normalt den enkelte tilskudsmodtager, der antager sin revisor og afholder udgiften til revisionen. Når ministeriet udformer et krav om revision for en bestemt tilskudsordning, vil det være relevant at tage stilling til, om der skal gælde en bagatelgrænse, så kravet om revision kun gælder for større tilskud.

Senest opdateret den 16. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00