Beretning om transaktionsomkostninger ved udbud i staten

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. juni 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2018 om transaktionsomkostninger ved udbud i staten

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne beretning for at få undersøgt om­kostningerne ved offentlige indkøbs- og udbudsprocesser – også betegnet transaktionsomkostninger. Særligt har Statsrevisorerne ønsket, at Rigsre­visionen vurderede mulige effektiviseringer på området. 

Staten køber årligt ind for ca. 37 mia. kr., og der kan være store gevinster at hente, hvis ministerierne kan minimere transaktionsomkostningerne ved udbud og indkøb. Transaktionsomkostningerne består både af ordre­givers (ministeriets) om­kost­­ninger ved at udbyde en opgave og alle tilbudsgiver­nes omkostninger ved at byde på opgaven. Transaktions­omkostninger er uundgåelige og nødvendige, men der er risiko for, at de kan blive ufor­holds­mæssigt høje. Undersøgelsen viser således, at de samlede transaktionsomkostninger for ministerier og tilbudsgivere ved nogle udbud har udgjort mere end 50 % af indkøbets værdi. 

Rigsrevisionen skønner, at de samlede transaktionsomkostninger for ministerier og tilbudsgivere i gennemsnit kan opgøres til 17 % af ind­købets værdi for EU-udbud og 38 % af indkøbets værdi for annon­ce­ringer. Beløbsmæssigt udgør ministerier­nes gennemsnitlige omkost­ninger ved EU-udbud ca. 293.000 kr. og ca. 139.000 kr. for den enkelte tilbuds­giver, mens ministeriernes omkostninger ved de udvalgte annon­ceringer i gennemsnit udgør ca. 26.000 kr. og ca. 44.000 kr. for den enkelte tilbudsgiver. 

Statsrevisorerne finder, at ministerierne bør styrke indsatsen for at minimere transaktionsomkostningerne, når de gennemfører udbud, da dette vil medføre besparelser for både staten og den private sektor. Statsrevisorerne skal pege på, at der er potentiale for at minime­re transaktionsomkostningerne både i ministerier og hos tilbudsgivere på flere områder.

Statsrevisorerne skal pege på: 

  • at ministerierne kan minimere transaktionsomkostningerne ved i høje­re grad at afdække markedet og have dialog med leverandører, før de udbyder en opgave
  • at ministerierne bør undgå unødvendige krav og detaljer i udbuds­ma­teriale og kravspecifikation, særligt ved udbud af tjenesteydelser
  • at ministerierne i højere grad bør koordinere udbud og indkøb på tværs af ministerområder, bl.a. med henblik på at samle deres udbud og minimere transaktionsomkostningerne."

Senest opdateret den 7. juni 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00