Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. juni 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ankestyrelsen behandler årligt ca. 54.000 klager. Anke­styrelsen er øver­ste og eneste klageinstans for arbejdsskadesager og sager, der vedrører den beskæftigelsesmæssige og sociale lovgivning. Klagesagerne skal afgø­res korrekt og inden for kortest mulig tid. Stats­revisorerne og Rigsrevi­sio­nen har fulgt udviklingen i sagsbehandlingstiderne siden 2002. 

Statsrevisorerne påtaler, at målsætningen om en gen­nem­snitlig sagsbe­handlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og socialom­rådet ikke er opnået i mere end 16 år – trods skiftende ministres in­tentioner herom. Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider er en be­lastning for de berørte bor­gere og virksomheder og indebærer øge­de udgifter for samfundet. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet efter så mange år stadig ikke har sikret tilfredsstillende sagsbe­hand­lingstider i Ankestyrelsens klagesags­be­hand­ling på beskæf­tigel­ses-, social- og arbejdsskadeområderne. 

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på: 

  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæf­tigelses- og socialsager på 21,3 uger. Ca. 70 % af sagerne levede ik­ke op til målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger, heraf tog 3,1 % af sagerne mere end 1 år at behandle.
  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejds­skadesager 31,6 uger, heraf tog 8,7 % af sagerne mere end 1 år at be­handle. Målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger gælder ikke for arbejdsskadesager.
  • Ankestyrelsen overholder ikke lovens krav om sagsbehandlingstid i 23 % af sagerne om forsikrede ledige.
  • Rigsrevisionens undersøgelse angiver et forbedringspotentiale for An­­kestyrelsens produktivitet og sagsflow. Fx kan styrelsen reducere den uproduktive ventetid, hvor en sag ligger stille mellem Admini­stra­tionen og fagkontorer. Der er også potentiale for at øge produk­tivite­ten. Hvis de mindst produktive kontorer behandlede lige så man­ge arbejdsskadesager som de mest produktive, ville styrelsen have kun­net afgø­re ca. 14 % flere sager, uden at det ville have negative kon­sekvenser for kvali­teten eller sagsbehandlingstiden.

    Statsrevisorerne finder det naturligt og nødvendigt at lovbestemte mål­sætninger indgår i ledelsesrapporteringen."

Senest opdateret den 7. juni 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00