Beretning om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. marts 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge straffuldbyrdelsesloven skal Kriminalforsorgen sikre, at dømte straf­­fes i overensstem­melse med dommen og lovgivningen, og støtte de dømte til en krimi­na­litets­fri tilværelse. Kriminal­for­sorg­en skal friheds­berøve de ubetinget dømte, der afsoner i fængsler og arresthuse, give dem beskæftigelse og gennemføre en forebyggende indsats. Kriminal­for­sorgen skal endvidere føre tilsyn med, at de betinget dømte, fodlænke­afsonere og prøveløs­ladte overholder de vilkår, som er knyttet til deres straf, og gøre en ind­sats for at forebygge, at de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Endelig skal Kriminalforsorgen indberette de dømte, hvis de ikke overholder deres vilkår. Der var i 2018 afsat 3,5 mia. kr. til Kri­minalforsorgen. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Justits­ministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende fuldbyrdelse af straffe til døm­te i og uden for fængslerne. Det påvirker retsfølel­sen i samfundet nega­tivt, at en betydelig del af straffene ikke er fuldbyrdet ret­tidigt og med den kontrol og konsekvens, som er forudsat i dom­me, lovgivning og tilsynsregler. 

Statsrevisorerne finder, at Kriminalforsorgens tilsyn med betinget dømte, afsonere med fodlænke og prøveløsladte har været util­freds­stillende. 

Statsrevisorerne finder endvidere, at Kriminalforsorgens beskæf­tigelsesindsats og kriminalpræventive indsats over for ubetinget døm­te, der afsoner i fængsler og arresthuse, har været ikke helt tilfredsstillende.

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på: 

  • At Kriminalforsorgen for over halvdelen af de betinget dømte, som blev indberettet, ikke iværksætter tilsyn og samfundstjeneste hurtigt nok. Endvidere er kontrollen med dømtes og fodlænkeafsoneres overholdelse af strafvilkår ikke tilstrækkelig, indberetninger herom er ik­ke konsekvent, og støtte og vejledning til dømte med fodlænke er meget begrænset.
  • At Kriminalforsorgen for halvdelen af de prøveløsladte, som blev indberettet, ikke har iværksat tilsyn til tiden og i overensstemmelse med tilsynsreglerne.
  • At Kriminalforsorgen i Frihed, der bl.a. fører tilsyn med betinget døm­­te, har en uensartet praksis for indberetning af vilkårsover­trædel­ser, hvilket kan være i strid med det forvaltningsretlige lig­heds­­prin­cip.
  • At Kriminalforsorgen stort set har sikret, at afsonere i fængslerne er beskæftigede. Kriminalforsorgen har imidlertid ikke viden om, hvorvidt beskæftigelsesindsatsen bidrager til, at de indsatte ikke falder tilbage til kriminalitet. Endvidere har Kriminalforsorgen ikke i alle tilfælde igangsat kriminalpræventive indsatser, der svarer til de behov, som Kriminalforsorgen selv har vurderet, at afsonerne har. 

Statsrevisorerne finder det relevant, at Kriminalforsorgen har iværksat et tilsynsprojekt, der bl.a. skal undersøge, om Kriminalforsorgen reagerer ensartet og hensigtsmæssigt på vilkårsovertrædelser, og om der er behov for præcisering af reglerne."

Senest opdateret den 15. marts 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00