Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Sundhedsplatformen

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. juni 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2017 om Sundhedsplatformen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Region Hovedstaden og Region Sjællands investering på ca. 2,8 mia. kr. i Sundheds­platformen er den hidtil største it-investering i det danske sundhedsvæsen. Formå­let med Sundhedsplatformen er at højne kvaliteten i patientbehandlingen og at effektivisere arbejdsgangene på hospitalerne ved at udskifte en række gamle it-systemer med ét samlet it-system. Sundhedsplatformen forudsætter nye arbejdsgan­ge, og at registreringen af patientbehandlingen skal foretages af nye faggrupper. Bl.a. skal lægerne udføre en del af de registreringsopgaver, som tidligere blev udført af læge­sekretærer. Sundhedsplatformen er et nyt, komplekst system, som forudsætter store forandringer i den måde, hospitalerne arbejder på. Det er derfor forventeligt, at ibrugtagningen vil påvirke hospitalernes aktivitet og produktivitet i en vis periode. 

Siden Sundhedsplatformen første gang blev taget i brug i maj 2016 har hospitaler­ne i Region Hovedstaden haft store problemer med at anvende systemet og registrere patient­behandlingen korrekt samt opretholde aktiviteten, dvs. behandle det sam­me antal patienter som tidligere. 

Statsrevisorerne finder, at Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital har været uprofessionel og kritisabel. Det skyldes, at regionen tog Sund­hedsplatformen i brug uden tilstræk­kelige analyser af, hvordan Sundheds­platformen ville påvirke hospitalernes aktivitet og sundhedspersonalets produktivitet. 

Statsrevisorerne bemærker, at faldet i hospitalernes aktivitet har været væsent­ligt over det forventede, og at de forudsatte gevinster ved Sundhedsplatformen endnu ikke har kunnet realiseres. 

Statsrevisorerne fremhæver, at Region Hovedstaden tog Sundhedsplatformen i brug: 

  • Selv om systemet var ufærdigt og behæftet med fejl og mangler.
  • Uden tilstrækkelige tests.
  • Uden tilstrækkelig uddannelse af brugerne.
  • Med mangelfuld planlægning af ibrugtagningen.
  • Med for optimistiske forventninger til, hvor længe hospitalerne ville have et fald i aktiviteten. Regionen forventede en aktivitetsnedgang i 3 uger, men der var – 1½ år efter ibrugtagningen – fortsat aktivitetsnedgang på flere hospitaler.
  • Med alt for optimistiske forventninger til gevinster ved systemet. 2 år efter ibrugtagningen kan regionen fortsat ikke følge op på egne mål for gevinstrealisering.
  • Uden at bruge tilgængelig viden fra udlandet og konsulentfirmaer i vurderinger af businesscase, gevinstrealisering, aktivitetsnedgang mv. 

Statsrevisorerne finder det relevant, at Region Hovedstadens regionsråd har bedt om de langsigtede konsekvenser for hospitalernes aktivitetsniveau og økonomi efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen."

Senest opdateret den 20. juni 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00