Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. marts 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne er forpligtet til efter omstændighederne at bruge fremmedsprogstolke, fx i forbindelse med en retssag, en asylansøgning eller en patientbehandling. Kvalificeret tolkning er afgørende for, at myndigheder, borgere og udlændinge forstår hinanden. 

Myndighedernes juridiske rammer og måder at bestille og bruge tolkeydelser er for­skellige. På retsområdet skal politikredsene og Rigspolitiet bruge Rigspolitiets tolkeoversigt, mens fx domstolene og Kriminalforsorgen kan bruge den. På asylområdet skal Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet bruge Rigspolitiets tolkeoversigt. På sundhedsområdet anvender regionerne private tolkebureauer. 

Der har hidtil ikke været en offentlig tolkeuddannelse eller certificeringsordning for tolke i Danmark. På baggrund af konstaterede problemer med tolkenes kvalifikationer er der på finansloven for 2018 afsat midler til at etablere en certificerings­ordning for fremmedsprogs­tolkning inden for sundhedsområdet. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at hverken Justitsministeriet, Udlændinge-­ og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet eller regionerne har sikret en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke. Statsrevisorer­ne skal pege på, at mangelfuld tolkning giver problemer for retssikker­heden og patientsikkerheden, ligesom det giver øgede samfundsøkonomiske omkostninger til sagsbehandling, patientbehandling mv.  

Statsrevisorerne skal endelig pege på, at der er et uudnyttet potentiale i øget sam­arbejde omkring tolkeydelser på tværs af rets-, asyl- og sundhedsområdet, fx udbredelse af certificeringsordningen for tolke, fælles krav til kvalitet og kvalifika­tioner mv. 

Statsrevisorerne baserer dette på bl.a. følgende resultater i undersøgelsen:

  • at dommere, sagsbehandlere, læger og andre brugere ofte oplever, at tolkene mangler kvalifikationer og tolkeetik, og at de har en uhensigtsmæssig adfærd
  • at størstedelen af tolkene i Rigspolitiets tolkeoversigt ikke lever op til Justits­ministeriets egne krav til optagelse, jf. Rigsrevisionens stikprøvegennemgang
  • at Justitsministeriet ikke stiller krav til kvaliteten af tolkeydelser fra tolke­bureauer og selvstændige tolke
  • at Rigspolitiet ikke systematisk fjerner tolke fra oversigten, hvis de ikke længe­re lever op til kravene, fx kravet om en ren straffeattest
  • at det er vanskeligt for mange myndighedspersoner at leve op til deres ansvar om at vælge en kvalificeret tolk på grund af utilstrækkelig adgang til relevante informationer ved bestilling af tolkeydelser
  • at ministeriernes og regionernes tilsyn med tolkeområdet alene er baseret på op­følgning på klager."

Senest opdateret den 21. marts 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00