Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om tilskud på fiskeriområdet

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Denne beretning handler om forvaltningen af 4 tilskudsordninger på fi­ske­riområdet under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) i pe­rio­den 2014-2017. Tilskuddene under EHFF-programmet udgjorde i denne periode 875,4 mio. kr., hvoraf EU finansierede ca. 75 %. Tilskuddene gi­ves bl.a. til investeringer i fiskefartøjer og akvakultur med det formål at fremme et konkurrencedygtigt, miljømæssigt, økonomisk bæredygtigt og socialt ansvarligt fiskeri og akvakultur i Danmark. 

Ansvaret for at forvalte tilskud under EHFF-programmet blev ved en res­sortændring i august 2017 flyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Uden­rigsministeriet. 

Statsrevisorerne påtaler, at forvaltningen af tilskud på fi­ske­ri­om­rå­det un­­der EHFF-programmet har været meget kritisabel. Det har in­de­båret, at der er udbetalt tilskud i strid med lovgrundlaget, og at der er sket for­skelsbehandling af ansøgere. Statsrevisorerne påpeger, at der er risiko for tilbagebetalingskrav fra Europa-Kommissionen. 

Statsrevisorerne vurderer, at omfanget af mangler, fejl og ure­gel­mæs­­sig­heder i tilskudsforvaltningen har været så stort, at det er ud­tryk for en bekymrende og usædvanlig administrationskultur. 

Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen – ligesom be­ret­­nin­gen om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri – ikke alene do­ku­­men­te­rer en meget kritisabel forvaltning af fiskeriområdet, men også dokumenterer forhold, der indikerer ulovligheder, som hver­ken er blevet fo­re­bygget eller op­da­get. 

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriet har en stor og vigtig op­ga­ve med at rette op på administrationsgrundlaget og –kulturen, så der fremover sikres en korrekt og kompetent forvaltning af tilskud under EHFF-programmet. Statsrevisorerne finder det relevant, at Udenrigs­mi­ni­steriet har iværksat en gennemgribende gennemgang og op­rydning på tilskudsområdet og i dele af fiskerikontrollen, ligesom ministeriet vil over­veje at genoptage gamle tilskudssager.

Statsrevisorerne skal bl.a. fremhæve disse kritikpunkter i beretningen: 

  • Forvaltningen har ikke været tilrettelagt, så der var sikkerhed for, at tilskudsansøger levede op til grundbetingelserne for at modtage tilskud.
  • EU-strafpointsystemet har været forvaltet i strid med lovgrundlaget. Ca. 24 % af de undersøgte tilskud burde således ikke have været tildelt.
  • Kravene til at modtage tilskud har været fortolket forkert med risiko for, at det har afholdt fiskere fra at søge, selv om de var berettigede til det. Endvidere har tilskuddet i en lang række tilfælde været for højt, fordi der er anvendt forkerte støttesatser.
  • Rigsrevisionens gennemgang af tilbud, fakturaer og betalingsdokumen­tation giver anledning til mistanke om interessekonflikter, stråmandsvirksomhed og svig. Udenrigsministeriet forventer således at politianmelde mindst 10 % af sagerne i Rigsrevisionens stikprøve, og ministeriet vil indberette sagerne med mistanke om svig til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). 

Statsrevisorerne støtter Rigsrevisionens anbefaling om, at alle tilskudssager bør gennemgås for svig."

Senest opdateret den 10. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00