Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om viden fra puljer på socialområdet

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Siden 2006 har man politisk efterspurgt mere viden om, hvordan forskellige sociale indsatser virker i forhold til at forebygge og afhjælpe udsatte borgeres sociale problemer. Mere viden kan styrke grundlaget for den politiske prioritering af indsatser med positiv effekt på det sociale område, hvor der årligt bruges ca. 45 mia. kr. I 2007 oplyste Børne- og Socialministeriet til Rigsrevisionen, at det var en målsætning, at der skulle måles effekt af alle satspuljemidler, hvor det var relevant. Undersøgelsen ligger i forlængelse af beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser. 

Denne undersøgelse omhandler Børne- og Socialministeriets puljemidler, der har været anvendt til støttepuljer og effektpuljer i perioden 2012-2017. Puljerne stammer primært fra satspuljen. I 2017 udmøntede ministeriet 104 mio. kr. som effektpuljer, der støtter udvikling og afprøvning af sociale indsatser og skal føre til viden om effekt. 

Statsrevisorerne finder, at Børne- og Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at effektpuljerne lever op til hensigten om at skabe viden om effekten af so­cia­le indsatser.  

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Børne- og Socialministeriet ik­ke har etableret et overblik og på systematisk vis opsamlet viden om, hvilke sociale indsatser der virker. 

Statsrevisorerne bemærker: 

  • At ministeriet har udmøntet relativt få puljer, som skal give viden om effekt.
  • At ingen af de evalueringer af effektpuljer, som Rigsrevisionen har gennemgået, lever op til gængse præmisser for effektmåling. Der er dog gode eksempler på effektmåling blandt ministeriets andre puljer.
  • At ministeriets forhandlingsoplæg med puljeforslag til satspuljeaftalen kan blive me­re gennemsigtig, så den bedre understøtter prioritering af puljer, der giver viden om effekt.
  • At ministeriet ikke har levet op til sin strategi om at gemme individdata fra puljerne hos Danmarks Statistik, hvilket vanskeliggør måling af langtidseffekter.
  • At ministeriets vidensopsamling af evalueringsresultater på tværs af puljer har været utilstrækkelig. Fx er ministeriets Vidensportal ikke som forudsat opdateret med aktuel viden om, hvad der virker på socialområdet."

Senest opdateret den 15. november 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00