Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om straffesagskæden

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. januar 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Straffesagskæden omfatter forløbet, fra politiet modtager en anmeldelse, til straffesa­gen afsluttes. Forløbet involverer i de fleste tilfælde flere myndigheder: politiet, ankla­gemyndigheden, domstolene og Kriminalforsorgen. Straffesagskæden kan afsluttes på forskellige måder, fx allerede hvis politiet henlægger en anmeldelse. De længste gennemløbstider findes, hvor en anmeldelse fører til dom og afsoning.

I beretningen er kortlagt gennemløbstider og spredning for de straffesager, som er af­sluttet i 2012. For alle kriminalitetstyper under ét tog det i gennemsnit 433 dage fra anmeldelse til påbegyndt afsoning. Gennemløbstiden var gennemsnitligt kortest på 287 dage i våbensager med politisk fokus, mens det længste gennemsnit på 714 da­ge fandtes i sager om økonomisk kriminalitet. Gennemsnitstallene dækker over en større spredning i sagsbehandlingstiderne. I sager om økonomisk kriminalitet tog det fx mere end 1.302 dage at afslutte 10 % af sagerne.

I lovgivningen findes en række bestemmelser om, at myndighederne bør behandle straffesager hurtigt. Sagsbehandlingstiden opgøres imidlertid primært af den enkelte myndighed, skønt der er flere gode grunde til at betragte hele forløbet fra anmeldelse til afslutning af en straffesag som afgørende for borgernes retssikkerhed mv.

Statsrevisorerne kritiserer, at Justitsministeriet hidtil ikke har vurderet, om man lever op til lovgivningens krav om, at straffesagerne under ét afsluttes så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader. Hurtig behandling af straffesager har stor betydning for borgernes retsfølelse, for offeret og for den sigtede.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Justitsministeriet ikke har levet op til sit ressortansvar:

  • Justitsministeriet har ikke sikret sammenhæng i og viden om gennemløbstiderne, fra en straffesag bliver anmeldt, til den afsluttes.
  • Justitsministeriet har ikke i tilstrækkelig grad stillet krav til myndighederne om samarbejde og tværgående digitale løsninger, der kan mindske gennemløbstiderne for straffesager.

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende, at Justitsministeriets tværgående arbejdsgruppe – der skulle overveje en styrkelse af sammenhængen i myndighedernes behandling af straffesager med særligt politisk fokus – endnu ikke har afsluttet sit arbejde efter mere end 4 år.

Statsrevisorerne peger på, at beretningens kortlægning af gennemløbstider og spred­ning for forskellige typer straffesager samt Rigsrevisionens anbefalinger kan være nyttig inspiration i Justitsministeriets fortsatte arbejde med straffesagskæden.

Statsrevisorerne bemærker, at Justitsministeriets manglende instruktionsbeføjelse ik­ke bør kunne begrunde, at Domstolsstyrelsen og domstolene undlader at deltage i en fornuftig, tværgående digitalisering."

Senest opdateret den 22. januar 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00