Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om vandplaner

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. marts 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2013 om vandplaner

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmark har tilsluttet sig EU’s mål om at opnå en god tilstand i alle vandområder se­­nest i 2015. De overordnede miljømål og rammer fremgår af EU’s vandrammedirektiv, der trådte i kraft i 2000. Staten skulle inden 2009 udarbejde vandplaner med til­hø­rende indsatsprogrammer for, hvordan Danmark ville nå EU-målet, mens staten og kommunerne skulle gennemføre indsatsen. I 2009 og 2010 blev der sideløbende med planprocessen indgået 2 politiske aftaler – Grøn Vækst 1 og 2 – som har ændret ram­mer og tidsplan for vandplanerne.

Miljøministeriet har i hele perioden haft ansvaret for den overordnede styring af arbejdet med vandplanerne, mens opgaven med at forberede vandplanerne først lå i am­terne indtil 2007, hvor opgaven overgik til Miljøministeriet.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt Miljøministeriets planlægning og styring af 1. generation af vandplaner. Den mangelfulde styring indebærer, at 1. generation af vandplaner vil være ca. 5 år forsinket, og at der er stor risiko for, at målet om en god tilstand i alle danske vandområder ikke nås i 2015. Statsrevisorerne be­mærker dog, at Miljøministeriet omkring årsskiftet 2012/13 tog initiativ til at an­vende en forbedret model for projektstyring for 1. og 2. generation af vandpla­ner, men at der fortsat er risiko for, at den samlede tidsplan bliver forsinket.

Statsrevisorerne kritiserer især:

  • At Miljøministeriets arbejde med 1. generation af vandplaner tog udgangspunkt i et usikkert fagligt grundlag, herunder et usikkert datagrundlag om vandområdernes tilstand, der måtte rettes til flere gange.

Derudover skyldes kritikken:

  • At Miljøministeriet har undervurderet opgavens kompleksitet og omfang og ikke har sikret tilstrækkelig projekt- og risikostyring. Miljøministeriet har ikke i tilstrækkelig grad inddraget kommunerne i forberedelsen og kvalitetssikringen af vandpla­nerne.
  • At forsinkelsen indebærer risiko for, at viden og erfaringer fra 1. generation af vand­planer ikke nyttiggøres i 2. generation af vandplaner, og at der ikke er nok tid til at gennemføre indsatserne.
  • At Europa-Kommissionen i 2011 og 2014 har indbragt Danmark for EU-Dom­sto­len for overtrædelse af traktaten ved ikke at gennemføre direktivet inden for den fastsatte frist. Første gang trak Kommissionen sagen tilbage, fordi Danmark orien­terede om, at vandplanerne var vedtaget. Kommissionen anlagde imidlertid en ny sag, da Danmark efterfølgende i 2012 orienterede om, at vandplanerne var blevet annulleret af Natur- og Miljøklagenævnet, og at nye vandplaner forventedes vedtaget i 2014.

Omkostningerne til gennemførelsen af 1. generation af vandplaner anslås til ca. 2,2 mia. kr., hvoraf EU finansierer den overvejende del. Hertil kommer omkostninger til spildevandsanlæg mv. på op til 3,5 mia. kr., der overvejende finansieres af forbruger­­afgifter på vandafledning."

Senest opdateret den 19. marts 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00