Skatteministeriets offentliggørelse af årsregnskabet for § 38. Skatter og afgifter for 2018

Skatteministeriet har den 19. marts 2019 offentliggjort sit årsregnskab for 2018

For 2017 forsynede vi årsregnskabet for § 38 med et forbehold om, at regnskabet var præget af betydelig usikkerhed, og at vi derfor tog forbehold for, om regnskabet var rigtigt. 

Skatteministeriet har i det forgangne år haft et meget stort projekt omkring afstemninger og øvrige udestående forhold i årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at regnskabsoprydningen bliver prioriteret i ministeriet, og at ministeriet indgår i en tæt og konstruktiv dialog om årsregnskabet med Rigsrevisionen.

Vi kan i den forbindelse oplyse, at vi fortsat er i gang med vores revision af regnskabet, hvilket er normal praksis, og at vores erklæring om årsregnskabet vil fremgå af beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2018. Det er Rigsrevisionens foreløbige vurdering, at der er fremdrift i regnskabsaflæggelsen. Flere af de konstaterede forhold er således blevet løst. Vi kan i den forbindelse konstatere, at flere konti end tidligere er blevet afstemt, og at eventuelle differencer er søgt afklaret. Det er dog også Rigsrevisionens foreløbige vurdering, at flere af de væsentlige forhold endnu ikke er løst. Det er derfor forventningen, at Rigsrevisionen vil opretholde et forbehold i sin erklæring om årsregnskabet for § 38 for 2018. Erklæringen forventes offentliggjort og behandlet af Statsrevisorerne den 16. august 2019. 

Skatteministeriet har i ledelsespåtegningen til årsregnskabet for § 38 for 2018 tilkendegivet, at årsregnskabet er rigtigt, bortset fra usikkerheden forbundet med, at der pr. 31. december 2018 ikke er en høj grad af sikkerhed for fuldstændighed og nøjagtighed af regnskabsdata i it-systemer, der administreres af eksterne leverandører, at der ikke præcist kan opgøres et beløb for ikke-retskraftige inddrivelsesfordringer, og at der for enkelte konti ikke er foretaget opløsning og afstemning. Der er samlet set sket en betydelig reduktion i usikkerhederne siden den 31. december 2017.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 19. marts 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00