Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser

Beretningen handler om brugen af fremmedsprogstolke på rets-, asyl- og sundhedsområdet og om kvaliteten af de tolkeydelser, som myndighederne får. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne i tilstrækkelig grad har sikret en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne sikret en ramme, der understøtter tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet?
  • Understøtter Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne, at myndighedspersonerne kan leve op til ansvaret om, at borgere og udlændinge kan forstå og bliver forstået af myndighederne? 

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke. Rigsrevisionen konstaterer, at udfordringerne med at sikre tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet gælder både på rets-, asyl- og sundhedsområdet, uanset om myndighedspersonerne booker og bruger tolke fra Rigspolitiets tolkeoversigt, fra tolkebureauer eller bruger selvstændige tolke. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2017.


Beretning om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR

Beretningen handler om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR i perioden 2012-2017. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet har sikret, at DR’s bestyrelse har fastsat rammer for direktionens lønforhold, og om direktionen har forvaltet lønforholdene for øvrige chefer i DR tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at DR’s direktion har forvaltet lønforholdene i DR tilfredsstillende. Imidlertid har DR’s bestyrelse ikke fastsat nedskrevne rammer for direktionens lønforhold, som bidrager til at sikre, at direktionen ikke er lønførende, og Kulturministeriet har ikke sikret, at sådanne rammer blev fastsat. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i november 2017 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.  


Beretning om arkæologiske undersøgelser

Beretningen handler om de arkæologiske undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det er bygherrerne, der betaler udgifterne til disse undersøgelser. Undersøgelserne udføres af de arkæologiske museer, og Kulturministeriet (Slots- og Kulturstyrelsen) fastlægger niveauet for udgifterne på baggrund af en indstilling fra det arkæologiske museum. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet har en tilfredsstillende forvaltning af de arkæologiske undersøgelser. 

Rigsrevisionen vurderer, at Kulturministeriets forvaltning af de arkæologiske undersøgelser er utilfredsstillende. Slots- og Kulturstyrelsens rammer og sagsbehandling sikrer ikke, at museernes faglige vurderinger og budgettering af de arkæologiske undersøgelser foretages på et ensartet grundlag. Endvidere er styrelsens tilskudsforvaltning ikke tilstrækkeligt gennemsigtig. Dette medfører, at bygherrerne ikke behandles ens, og at der er risiko for, at bygherrerne betaler for meget for undersøgelserne. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2017.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 21. marts 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00