Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017

Beretningen handler om vores revision af statsregnskabet, der er det samlede regnskab for de 19 ministerier, som havde bevilling til at afholde udgifter og opkræve indtægter for staten i 2017. 

Formålet med revisionen har været at vurdere, om oplysningerne i statsregnskabet er rigtige, og om ministerierne har forvaltet statens midler i overensstemmelse med Folketingets beslutninger. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets arbejde med at kontrollere ministerierne. 

Rigsrevisionen vurderer, at statsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, bortset fra § 38. Skatter og afgifter, hvor vi har et forbehold. Regnskabsaflæggelsen på § 38 er præget af betydelig usikkerhed. Vi har derfor ikke kunnet skaffe det nødvendige revisionsbevis for, om regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, ligesom vi ikke har kunnet opgøre det konkrete fejlniveau. 

Rigsrevisionen vurderer endvidere, at staten i alle væsentlige henseender har overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne. 

Rigsrevisionen har 2 udtalelser i erklæringen om § 38. Skatter og afgifter. Den ene udtalelse handler om fejl i SKATs rentetilskrivning på en række områder, og den anden handler om SKATs mangelfulde inddrivelse af offentlige restancer. 

Beretningen indeholder også en række sager, der ikke giver anledning til forbehold eller udtalelser i erklæringerne. Vi kritiserer bl.a., at flere virksomheder har overtrådt bevillingsreglerne, har anvendt forkert regnskabsprincip og har usikker regnskabsforvaltning, der giver risiko for fejl i regnskaberne. Beretningen indeholder også sager, hvor mangler i it-sikkerheden kan påvirke regnskabet og driften, og sager, hvor forvaltningen af EU-midler kan forbedres. 


Beretning om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner

Beretningen handler om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Uddannelses- og Forskningsministeriet har sikret en tilfredsstillende forvaltning af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Uddannelses- og Forskningsministeriet fastlagt rammer for, hvordan uddannelsesinstitutionerne skal forvalte ECTS-point?
  • Monitorerer uddannelsesinstitutionerne de studerendes tidsforbrug systematisk, og kan institutionerne sandsynliggøre (og dermed dokumentere), at de udbyder fuldtidsuddannelser?
  • Inddrager udvalgte uddannelsesinstitutioner viden om de studerendes tidsforbrug ved tilrettelæggelsen af uddannelserne? 

Rigsrevisionen vurderer, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende forvaltning af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner. Ministeriet har ikke sikkerhed for, at alle videregående uddannelser tilrettelægges som fuldtidsuddannelse, hvor et års normeret studietid reelt forudsætter, at de studerende bruger den tid, der svarer til 60 ECTS-point. Ministeriet har dermed heller ikke vished om, at ministeriet får det, der betales for med uddannelsestilskuddet. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 22. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00