Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

God ledelse i Rigsrevisionen er en væsentlig forudsætning for at skabe en effektiv organisation, som le­verer relevante produkter, og for at skabe en attraktiv ar­bejdsplads for både medarbejdere og ledere. For at fremtidssikre god ledelse i Rigsrevisionen arbejder lederne kontinuerligt med relevante og aktuelle ledelsesudfordringer og gennemfører de forandringer, som er besluttet i strategien.

I Rigsrevisionen har vi en anerkendende ledelsesstil, hvor vi har fokus på at anvende medarbejdernes resurser og kompetencer bedst muligt i forhold til Rigsrevisionens opgaveløsning og at sikre høj trivsel og et godt arbejdsmiljø. Det styrende princip i Rigsrevisionens ledelsesfokus er "51/49" og henfører til, at lederne kontinuerligt har fokus på at skabe balance mellem organisationens behov og medarbejdernes behov, hvor Rigsrevisionens behov samlet set altid vejer tungest. Ofte vil de 2 hensyn gå hånd i hånd og ikke stå i modsætning til hinanden. Princippet om "51/49" er ikke en fastlåst størrelse, men vil i perioder svinge til den ene eller anden side, men bevidstheden på balancen er en vigtig styrepind i det daglige ledelsesarbejde.

Vi har et vedvarende fokus på udvikling af ledelseskompetencerne og opfatter ledelse som en selvstændig faglig disciplin. Derfor prioriterer vi også betydelige resurser til fælles og individuelle ledelsesudviklingsaktiviteter. Vi vægter den uformelle ledelsesdialog i hverdagen og på chefmøderne og har fokus på at skabe gode relationer til vores lederkolleger og på at skabe sammenhængskraft i Rigsrevisionen.

Lederne har gode vilkår og prioriterer tid og rum til ledelse. Lederne afstemmer løbende forventninger med direktionen, så ledelsesrummet og arbejdsdelingen mellem de forskellige ledelsesniveauer er tydeligt for den enkelte leder. Vi har effektive ledelsesteams, hvor lederne frit og åbent kan sparre med hinanden og drøfte aktuelle faglige og ledelsesmæssige spørgsmål og udfordringer.

Fokusområder

  • Vi har fokus på fælles ledelsesudvikling.
  • Vi arbejder konstruktivt og fremadrettet med den ledelsesfeedback, som lederne får i trivsels- og ledermålingen.
  • Vi har en udviklingsorienteret dialog om ledelse i de 2 årlige ledelsesudviklingssamtaler, som den enkelte leder har med sin nærmeste leder.
  • Vi har uformelle netværksmøder for kontorchefer, hvor vi drøfter og udveksler erfaringer om ledelse i praksis.

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00