Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

God ledelse i Rigsrevisionen er en væsentlig forudsætning for at skabe en effektiv organisation, som le­verer relevante produkter for skatteborgernes penge, og en attraktiv ar­bejdsplads for både medarbejdere og ledere. For at fremtidssikre god ledelse i Rigsrevisionen arbejder lederne kontinuerligt med relevante og aktuelle ledelsesudfordringer og gennemfører de forandringer, som tiden og omgivelserne kræver.

I Rigsrevisionen har vi en anerkendende ledelsesstil, hvor vi har fokus på at anvende medarbejdernes resurser og kompetencer bedst muligt i forhold til Rigsrevisionens opgaveløsning og at sikre høj trivsel og et godt arbejdsmiljø. Det styrende princip i Rigsrevisionens ledelsesfokus er "51/49" og henfører til, at lederne kontinuerligt har fokus på at skabe balance mellem organisationens behov og medarbejdernes behov, hvor Rigsrevisionens behov samlet set altid vejer tungest. Hensynet til løsningen af Rigsrevisionens opgaver skal mindst fylde 51 % i ledernes opmærksomhed, hvor der er fokus på at skabe merværdi for Rigsrevisionens primære interessenter og bidrage til Rigsrevisionens udvikling. Hensynet til Rigsrevisionens interesser afbalanceres i forhold til de resterede maks. 49 % af ledernes opmærksomhed, hvor der er fokus på lederens egne og medarbejdernes præferencer i forhold til jobindhold, karriereønsker og muligheder for at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv. Ofte vil de 2 hensyn gå hånd i hånd og ikke stå i modsætning til hinanden. Samtidig er princippet om "51/49" ikke en fastlåst størrelse, men vil i perioder svinge til den ene eller anden side, men bevidstheden på balancen er en vigtig styrepind i det daglige.

Vi har et vedvarende fokus på udvikling af ledelseskompetencerne og opfatter ledelse som en selvstændig faglig disciplin. Derfor prioriterer vi også betydelige resurser til fælles og individuelle ledelsesudviklingsaktiviteter. Vi vægter den uformelle ledelsesdialog i hverdagen og på chefmøderne og har fokus på at skabe gode relationer til vores lederkolleger og sammenhængskraft i Rigsrevisionen. Direktionen har fokus på førlederudvikling som en vigtig kompetenceudviklingsaktivitet og for at sikre kvalificerede ledertalenter til fremtidige lederstillinger.

Lederne har gode vilkår og tid og rum til ledelse, hvor forventninger til lederen løbende afstemmes med direktionen, så ledelsesrummet og arbejdsdelingen mellem de forskellige ledelsesniveauer er tydeligt for den enkelte leder. Vi har effektive ledelsesteam, hvor lederne frit og åbent kan sparre med hinanden og drøfte aktuelle faglige og ledelsesmæssige spørgsmål og udfordringer.

Fokusområder

  • Vi har et årligt chefseminar, hvor strategiske og ledelsesmæssige temaer drøftes.
  • Vi træner ledelseskompetencer på årlige ledelsesudviklingsseminarer.
  • Vi arbejder konstruktivt og fremadrettet med den ledelsesfeedback, som lederne får i trivsels- og ledermålingen.
  • Vi har en udviklingsorienteret ledelsesdialog i de 2 årlige ledelsesudviklingssamtaler mellem den enkelte leder og nærmeste leder.
  • Vi har uformelle netværksmøder i kontorchefgruppen, hvor vi drøfter og udveksler erfaringer om ledelse i praksis.
  • Direktionen fastlægger rammerne for førlederudvikling i Rigsrevisionen og drøfter herunder potentielle ledelsestalenter.

Senest opdateret den 30. juli 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00