Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

En afgørende forudsætning for, at Rigsrevisionen kan lø­se sine opgaver på et professionelt og højt niveau, er et godt samarbejde på alle niveauer. Vi forventer, at alle medarbejdere og ledere påtager sig deres medarbejderskab eller lederskab og indgår konstruktivt i samarbejdet med kolleger, medarbejdere og ledere. Vi forventer, at alle bidrager til Rigsrevisionens samlede opgaveløsning og udvikling og tager ansvar for egne opgaver og udvikling.

En stigende kompleksitet i opgaverne med­­fø­rer, at medarbejderne skal have evne for og vilje til at samar­bejde med kolleger med for­skel­­lig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring. Rigsrevisionen ønsker at dra­ge fordel af en medarbejderstab med forskellige uddannelsesmæssige kompetencer, hvor vi aktivt bruger hinandens viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt, at medarbejdere og ledere viser forståelse og respekt for hinandens faglighed og arbejde samt er hjælpsomme og imødekommen­de over for hinanden.

Rigsrevisionen er en enhedsorganisation, og vi er bevidste om, at specialiseringen stiller særlige krav til vi­dendeling og koordinering på tværs af organisationen. Vi har en anerkendende samarbejdskultur, som er ken­detegnet ved respekt for hinandens forskellige perspektiver og en nysgerrig og udforskende tilgang til det, vi ikke forstår, eller det, som vi er uenige i. Vi har fokus på at styrke den sociale kapital, så samarbejdet baseres på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven. Vi værner om en arbejdskultur, hvor re­levant viden kommer bredt rundt, og hvor der er plads til en åben og konstruktiv dialog og feedback. Vi har fokus på, at trivsel og videndeling er en vigtig forudsætning for et effektivt og velfungerende arbejdsmiljø.

Vi har en struktureret mødekultur, hvor vi er velforberedte og kommer til tiden. Formålet med vores møder er klart, og vi har fokus på, at vores møder er inspirerende og værdiskabende. Derfor tilpasser vi mødernes form, indhold, tid og deltagerkreds til mødets formål. Vi har en effektiv mødeledelse og evaluerer løbende vores møder, så den fælles tid, der bruges på møder, ud­nyttes mest effektivt.

Når vi indgår i eksterne sammenhænge, er vi bevidste om, at vi repræsenterer Rigsrevisionen, og at vi fungerer som ambassadører for organisationen. Vi fremtræder troværdigt og værner om vores uafhængighed af de virksomheder, som vi reviderer, og efterlever retningslinjer for god adfærd i Rigsrevisionen.

Fokusområder

  • Vi har fokus på styrken i det tværgående samarbejde og løser opgaver på tværs af organisationen.
  • Vi sikrer vores uafhængighed gennem aktiv rokering af medarbejdere/ledere og/eller revisionsområder.
  • Vi tilpasser løbende vores organisation, så den understøtter en effektiv opgaveløsning.

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00