Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Erklæringer for projekter med tilskud fra EU (EU-erklæringer)

EU-erklæringer afgives til virksomheder med EU-tilskudsfinansierede projekter. Formålet med at afgive en erklæring for et EU-tilskudsfinansieret projekt er at give modtageren af erklæringen (typisk Europa-Kommissionen) et grundlag til at vurdere, om projektet er gennemført i overensstemmelse med projektets tilskudsbestemmelser.

Ved afgivelsen af erklæringen fokuserer revisor overordnet på, om projektregnskabet er fuldstændigt i forhold til tilskudsbestemmelserne, og at det kan afstemmes til virksomhedens eget bogføringssystem. Endvidere efterprøver revisor, om projektets indtægter og omkostninger er opgjort i overensstemmelse med henholdsvis statens og EU's regler. De nærmere arbejdshandlinger, der ligger til grund for udarbejdelsen af en erklæring, er fastsat af EU i de relevante retsakter og tilskudsbestemmelser for det enkelte projekt.

Honorar

Rigsrevisionen opkræver revisionshonorar for revision af EU-tilskudsfinansierede projekter, fx Horizon 2020, 7. rammeprogram, INTERREG og LIFE. Det betyder, at virksomhederne før ansøgning om projekter skal henvende sig til Rigsrevisionen for at få beregnet et overslag på udgiften til revision, som skal indgå i projektets budget.

Udarbejdelse af en EU-erklæring

Rigsrevisionen udarbejder EU-erklæringerne i henhold til god offentlig revisionsskik, som er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI 100-999), og tilskudsbestemmelserne for det enkelte projekt, som er fastsat af EU.

EU's tilskudsbestemmelser

EU's tilskudsbestemmelser for det enkelte projekt varierer, alt efter hvilket af EU's tilskudsprogrammer projektet finansieres af.

Nedenfor er oplistet eksempler på EU-programmer, som vi oftest afgiver erklæringer indenfor:

  • Horizon 2020 (”8. Rammeprogram”)
  • 7. Rammeprogram
  • LIFE+
  • Twinning
  • INTERREG IVB – North Sea Region Programme
  • INTERREG IVB – Baltic Sea Region Programme
  • INTERREG IVC  

Danske regnskabsregler for forvaltningen af eksterne tilskud

Ved regnskabsforvaltningen af EU-tilskudsfinansierede projekter skal tilskudsmodtagerne både efterleve EU's regler og statens regler. Dette efterprøver revisor ved afgivelsen af en erklæring.

Statens regnskabsregler fremgår af Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrativ Vejledning. Vejledningen henviser både til de generelle statslige regnskabsregler og de specifikke regnskabsregler for forvaltningen af eksterne tilskud.

Vi henviser i den forbindelse særligt til Budgetvejledning 2016, som beskriver hjemmelsgrundlaget for at udføre tilskudsfinansierede aktiviteter, disponeringsreglerne forbundet hermed samt de overordnede budget- og regnskabsregler.

For yderligere information, kontakt Annika D. Thomsen (tlf. 33 92 83 83) eller Glenn E. Hvidt (tlf. 33 92 83 45).

Senest opdateret den 16. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00